Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

Informace podle čl. 13 GDPR

Město Kunštát, jako správce osobních údajů tímto v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „nařízení“), informuje veškeré účastníky jím pořádané akce 28. hrnčířský jarmark v Kunštátě, o níže uvedených skutečnostech:

Identita správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Město Kunštát se sídlem nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát, IČ: 00280470

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem naplnění našeho oprávněného zájmu na informování široké veřejnosti o průběhu námi pořádané akce „28. hrnčířský jarmark v Kunštátě ve dnech 19.-20.9.2020“, o tom, jaké keramické výrobky byly na této akci předvedeny zúčastněnými keramiky. Máme též oprávněný zájem na propagaci této akce, a proto pořizujeme fotografie a krátká videa dokumentující její průběh.

Musíme vás informovat, že fotografie a videa pořízená z této akce budou zpřístupněna na našich internetových stránkách na webovém rozhraní www.kunstat-mesto.cz/hrncirsky-jarmark, na našem facebookovém profilu, na webovém rozhraní www.youtube.com a na dalších propagačních materiálech jako např. informační brožurka pro návštěvníky apod.

Rozsah osobních údajů, které zpracováváme

K naplnění účelů, jak jsou výše uvedeny, potřebujeme zpracovávat zachycení vaší podoby na fotografiích a ve formě audiovizuálního zpracování (video).

Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje účastníků akce „28. hrnčířský jarmark v Kunštátě ve dnech 19.-20.9.2020“ budou zpracovávány po dobu 3 let od konání uvedené akce.

Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje provozovateli sociální sítě facebook, tj, Facebook Inc., s hlavním místem podnikání na adrese 1601 WillowRoad, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy americké a provozovateli webového rozhraní www.youtube.com, tj. YouTube LLC, s hlavním místem podnikání na adrese 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Spojené státy americké.

Práva subjektů údajů

Účastníci naší akce „28. hrnčířský jarmark v Kunštátě ve dnech 19.-20.9.2020 “ mají podle nařízení právo:

- požadovat přístup k osobním údajům, které zpracováváme, za podmínek čl. 15 nařízení

- žádat opravu nepřesností ve zpracovávaných osobních údajích za podmínek uvedených v čl. 16 nařízení

- žádat výmaz osobních údajů za podmínek čl. 17 nařízení

- žádat omezení zpracování osobních údajů za podmínek 18 nařízení

- získat osobní údaje, jež zpracováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému správci, za podmínek čl. 20 nařízení

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek čl. 21 nařízení

- podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek čl. 77 nařízení

Ostatní skutečnosti

Při zpracování vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracovávání ani profilování

 

Město Kunštát a pořadatelé informují prodejce, že součástí účasti na jarmarku je v rámci služby, kterou tímto město poskytuje pořádáním jarmarku a propagace prodejců také:

Pořízení fotografií a propagačního videa z akce.

Jmenný seznam prodejců pro prodejce a návštěvníky s uvedením čísla stánku a označením prodejního místa v plánku, který je uveden v informační brožurce a na webových stránkách hrnčířského jarmarku.

Pro případný výmaz fotografií umístěných na webu a fb profilu města se účastníci mohou obrátit na Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát.

V rámci informační povinnosti dále odkazujeme na informační doložku o zpracování údajů a fotografií týkajících se uvedené akce – 28. hrnčířského jarmarku 2020 v Kunštátě.

Všechny dokumenty jsou uloženy v místě sídla správce osobních údajů – Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát

 

Kontaktní údaje a označení pověřence:

 

Jméno a příjmení: Ing. Petr Nepustil

E-mail: poverenec@gdprtrio.cz

Telefon: 548 220 151